2020:

POKYNY PRO AUTORY ČLÁNKU DO ČASOPISU GNOSIS MEDICA

Vážení autoři,
Vaše rukopisy koncipujte podle následujících pokynů, pro názornost můžete nahlédnout na starší čísla časopisu Gnosis Medica (www.gnosismedica.cz).

Název souboru

příjmení_první slovo názvu práce.doc
Příklad: vaverkova_postura.doc/.rtf
Elektronickou verzi rukopisu zpracovávejte v textovém editoru Microsoft Word (verze Microsoft Office 2000 a novější). Nezasílejte rukopis ve formátu pdf.

Části rukopisu

Název

Autoři

Abstrakt v českém jazyce

Klíčová slova v českém jazyce

Abstrakt v anglickém jazyce

Klíčová slova v anglickém jazyce

Text

Literatura

Seznam zkratek

Seznam obrázku, tabulek, grafů a schémat

Textová část

Při úpravě textu používejte řádkování 1,5 Times New Roman vel. 12, šířka textu 15 cm. Každý oddíl rukopisu začínejte na nové stránce a okraje rukopisu nezarovnávejte do bloku. Obrázky ve formátu jpg, tabulky, grafy v souboru.xls a schémata uvádějte na samostatné straně vždy s popisem. Obrázky formátujte do velikosti 700 pixelů a 6cm. Uvádění prací s více autory, vkládejte jako Pastucha et al.

Literární odkazy číslujte arabskými číslicemi v horním indexu např. …jak bylo zjištěno v roce 2010 1. Více literárních odkazů oddělujte čárkou s mezerou. Názvy časopisů se zkracují podle stylu po užitého v Index Medicus.

Článek v časopisu

Moliková R, Bezdickova M, Langova K, Holibka V, David O, Michalikova Z et al. The relationship between morphological indicators of human body and posture. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2006;150(2):261-265.

Články přijaté do tisku

Saavedra-Hernández M, Castro-Sánchez AM, Arroyo-Morales M, Cleland JA, Lara-Palomo IC, Fernández-de-Las-Pe?as C. Short-Term Effects of Kinesiotaping Versus Cervical Thrust Manipulation in Patients With Mechanical Neck Pain: A Randomized Clinical Trial. J Orthop Sports Phys Ther. 2012 Apr 20. [Epub ahead of print] doi:10.2519/jospt.2012.4086.

Kapitola v knize

Jedlička P, Keller O. et al 2005. Speciální neurologie. Galén, Praha.

Časopisecký článek v elektronickém formátu

Goller KV. Schmallenberg Virus as Possible Ancestor of Shamonda Virus [serial online] 2012 Jan-Mar [cited 1996 Jun 5]; 18(10): [24 screens]. Dostupné z URL: http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm.